ONLINE FOGLALÁS


AJÁNLATKÉRÉS
FOGLALÁS TELEFONON
+36 30 201 5586
Térkép E-mail
6720 Szeged, Széchenyi tér 3. | Telefon: +36 62 478 278 | Mobil: +36 30 201 5586 | Fax: +36 62 478 278 | E-mail: info@tiszahotel.hu

Adatvédelmi szabályzat

Hotel Tisza Gold Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata

 

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés, az adatkezelő adatai
 2. Fogalom meghatározások
 3. Alapelvek
 4. A szabályzat célja és hatálya
 5. Az érintett jogait támogató intézkedések és az érintett adatokkal kapcsolatos jogai
 6. Adatkezelés és jogszerűségének biztosítása
 7. Szállodák üzemeltetésével, vendégekkel kapcsolatos szabályok
 8. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
 9. Általános szabályok a személyes adatok tárolásáról és az információbiztonságról
 10. Adatvédelmi incidens
 11. Jogorvoslati lehetőségek

Mellékletek

 

 1. Bevezetés, az adatkezelő adatai

1.1. Bevezetés

Az Adatkezelő, mint az alábbi szállodák:

- Tisza Hotel 6720 Szeged, Széchenyi tér 3.

- Tisza Sport Hotel 6724 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 42.

- Tisza Alfa Hotel 6726 Szeged, Teréz u. 30.

- Tisza Corner Hotel 6728 Szeged, Budapesti út 2.

(továbbiakban: Szállodák) üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) ezúton tájékoztatja dolgozóit, szerződéses partnereit, ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata a www.tiszahotel.hu, www.tiszasporthotel.hu, www.alfahotelszeged.hu, www.tiszacornerhotel.hu weboldalakon , továbbá a Szállodák recepcióján papíralapon is elérhető.

1.2. Az adatkezelő adatai

Hotel Tisza Gold Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 6.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-990529
vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
adószám: 24101-820-2-41
telefonszám: +36 62 478 278
e-mail:  info@tiszahotel.hu
képviselő: Balogh Andrea vezérigazgató
(a továbbiakban: a „Adatkezelő”)

2. Fogalom meghatározások

 • Felhasználó vagy Vendég vagy Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 • különleges adat: különösen a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
 • gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • weboldal: a www.tiszahotel.hu, www.tiszasporthotel.hu, www.alfahotelszeged.hu,. www.tiszacornerhotel.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
 • facebook oldal: a https://www.facebook.com/tisza hotel szeged - szállás a belváros szívében, https://www.facebook.com/Tisza-Corner-Hotel, https://www.facebook.com/tisza.sport/, https://www.facebook.com/tiszaalfahotelszeged/, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.
 • Az adatkezelő Unión belüli tevékenységi központja: az Unión belüli központi ügyvitelének helye (6720 Szeged, Széchenyi tér 3.)

 

 1. Alapelvek

 1. Jogszerűség és tisztességes eljárás elve: A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. Az adatgyűjtés és adatkezelés jogszerűnek minősül, különösen ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy ha az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremt.
 1. Átláthatóság elve: A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni és megfelelő tájékoztatást kell kapjon az adatkezelés tényéről, céljairól és időtartamáról valamint következményeiről. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint hogy azt világos és közérthető nyelven fogalmazzák meg, illetve szükség esetén vizuálisan is megjelenítsék. A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni.
 1. Célhoz kötöttség elve: A személyes adatkezelés gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 1. Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 1. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
 1. Az adatok pontosságának és teljességének az elve: Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 1. A korlátozott tárolhatóság elve: A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 1. Az integritás és bizalmas jelleg elve: Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.
 1. Az elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az alapelvekben foglaltak megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

4. A szabályzat célja és hatálya

4.1. A szabályzat célja

A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Szállodákkal kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája és adatai védelemben részesüljenek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szállodák és az adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseknek, így különösen, de nem kizárólagosan

- az Európai Parlament és a Tanács  (EU) 2016/679 rendelete A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek.

Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül, személyesen vagy bármely más módon rendelkezésre bocsátott, a fenti jogszabályok által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa.

4.2. A szabályzat hatálya

4.2.1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

4.2.2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szállodákra, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

4.2.3. Tárgyi hatály: E rendeletet kell alkalmazni a Szállodák minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

 

 1. Az érintett jogait támogató intézkedések és az érintett adatokkal kapcsolatos jogai

5.1. Az érintett jogainak érvényesítését támogató rendelkezések:

5.1.1. Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályok szerinti valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. A tájékoztatást díjmentesen kell biztosítani.

5.1.2. Az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását és érvényesítését.

5.1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Az intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Az adatkezelő jogosult díjat számítani fel, vagy az intézkedést megtagadni, amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

 • Az érintett jogai:
 • Tájékoztatás joga

5.2.1.1. Amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti az adatkezelő akkor a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi adatokat:

 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kilétét és elérhetőségét;
 2. b) a személyes adatok tervezett kezelésének célját,
 3. c) az adatkezelés jogalapját;
 4. d) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 7. g) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 8. h) az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 9. i) a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 10. j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 11. k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 12. l) arról, hogy az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, az eltérő célról és a jogszabály szerinti minden releváns kiegészítő információról.
 • Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg az adatkezelő, akkor az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 5. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
 7. g) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 8. h) amennyiben szükséges az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 9. i) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 10. j) az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 11. k) a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 12. l) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 13. m) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 14. n) arról, hogy az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, az eltérő célról és a jogszabály szerinti minden releváns kiegészítő információról.
 • A tájékoztatás megadásának módja

Az adatkezelő a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 1. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;
 3. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

5.2.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
 9. i) az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.2.3. Helyesbítés és törlés joga

5.2.3.1. Helyesbítés és kiegészítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.2.3.2. Törlés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

5.2.4. Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.2.5. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.2.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.2.7. Automatizált döntéshozatal

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Kivéve:

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a) és c) esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

5.2.8. Jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e GDPR rendeletet.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

5.2.9. Kártérítéshez való jog

Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a   GDPR rendeletet sértő adatkezelés okozott.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 1. Adatkezelés és jogszerűségének biztosítása

6.1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. sz. melléklet szerinti adatkérő lapon kell bekérni.

6.2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a weboldalon illetve a facebook oldalon bejelöl egy erre a célra kialakított négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy bármely olyan egyéb cselekedetet hajt végre, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását egyértelműen jelzi.

6.3. A hozzájárulást ugyanazon cél érdekében végzett összes adatkezelési tevékenység végzésére kiterjed.

6.4. Nem köthető a szerződés megkötése, teljesítése olyan személyes adatok vagy adatkezelési hozzájárulás megadásához, amely ezekhez nem szükségesek.

6.5. A felvett adatokat – a jog szabály eltérő rendelkezésének hiányában – az adatkezelő a rá vonatkozó jogi  kötelezettségek teljesítése céljából, további külön  hozzájárulás nélkül illetve még a hozzájárulás visszavonása esetén is továbbra is kezelheti.

6.6. A hozzájárulás visszavonására a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével van mód.

6.7. Az adatkezelési szabályzat a honlapon közzétételre kerül az érintettek számára, valamint a szállodák portáján nyomtatott formában is elérhető, továbbá a munkavállalók részére nyomtatott formában átadásra kerül.

6.8. A jogi kötelezettség teljesítése érdekében végzett adatgyűjtés és kezelés valamint továbbítás az érintett hozzájárulásától független, mivel azt jogszabály határozza meg. Ilyen jellegű adatgyűjtésről, kezelésről, továbbításról az érintetett – annak megkezdése előtt – részletesen tájékoztatni kell.

 

7. Szállodák üzemeltetésével, vendégekkel kapcsolatos szabályok

7.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

 1. A szállodai szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
 2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.
 3. A magyar nyelvet nem értő vendégek részére angol nyelven kerülnek rendelkezésre bocsátásra a vendégbejelentő lap, illetve pl. az adatkezelési tájékoztató vagy a hozzájáruló nyilatkozat.

7.1.2. Ajánlatkérés

 1. ) A weboldalon keresztül történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

Név

E-mail

Telefonszám

Érkezés napja

Távozás napja

Felnőttek száma

Gyermekek száma

Szobatípus

Megjegyzés

1.2. Az ajánlatkérés önkéntes.

1.3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a) Az érintett a weboldal Online foglalás menüpontra kattintva eljut az adott oldalra, ahol az „Ajánlatkérés” gombra kattintva eljut a weboldalnak arra a felületére, ahol lehetősége van a 8.1.2. pontban meghatározott adatokat megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket és a jelen adatkezelési szabályzatot elfogadni.

Érintett az adatok megadását, a feltételek és a szabályzat elfogadását követően a „Tovább” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.

b)  Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő recepciós vagy sales manager munkatárs munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik a MICROSOFT OFFICE, MOZILLA THUNDERBIRD, WINDOWS LIVE MAIL Program és a HOSTWARE foglalási programok segítségével a beérkezett adatokat rögzítik és az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

 1. ) Az email-en keresztül történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

Név

E-mail

Telefonszám

Érkezés napja

Távozás napja

Felnőttek száma

Gyermekek száma

Szobatípus

Megjegyzés

2.2. Az ajánlatkérés önkéntes.

2.3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett a honlapon vagy egyéb hirdetési felületen található email címre közvetlenül eljuttatja ajánlatkérését az Adatkezelő részére. Az adatkezelő bekéri a fenti adatokat, valamint nyilatkoztatja az ajánlatkérőt a foglalási és lemondási feltételekről és a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásáról.
 2. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő recepciós vagy sales manager munkatárs munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik a MICROSOFT OFFICE, MOZILLA THUNDERBIRD, WINDOWS LIVE MAIL Program és a HOSTWARE foglalási programok segítségével a beérkezett adatokat rögzítik és az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

7.1.3. Szobafoglalás

 1. A szobafoglalás során Adatkezelő a következő adatokat kéri/kérheti a Vendégtől:

Név

E-mail

Telefonszám

Érkezés napja

Távozás napja

Felnőttek száma

Gyermekek száma

Szobatípus

Megjegyzés

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  a) Amennyiben az érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.
  b) Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő recepciós vagy sales manager munkatárs munkakörben dolgozó munkavállalója a HOSTWARE programba betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást.
  c) A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban értesíti az érintettet.

7.1.4. Bejelentkezés és a bejelentő lap

 1. Érintett a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

Vezetéknév*

Keresztnév*

Cégnév, cím* (ez szerintem kell, ha pld. számlát kér)

Gépjármű rendszáma*

Lakcím*

Születési dátum*

Érkezés napja*

Elutazás napja*

Igazolványszám*

E-mail cím

 1. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.
  Hontalanok és nem Európai Únió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.
 2. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
 3. A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére.
 4. Az Adatkezelő jogosult a teljesebbkörű szolgáltatás biztosítása érdekében a Vendég személyes adatait üzleti partnerei részére továbbítani, erről azonban a vendéget előzetesen tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni.

7.1.5. Hírlevél küldése

 1. Érintett a weboldalon keresztül, e-mailben, vagy a Szállodákban az egyes szolgáltatások igénybevétele során papír alapon a következőkben meghatározott adataival önkéntesen iratkozhat fel hírlevélre.
 2. A kezelt adatok köre:

Vezetéknév*

Keresztnév*

E-mail cím*

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.
 2. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.
 3. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg.
 4. Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 5. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
 6. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@tiszahotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 7. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Tisza Hotel 6720 Szeged, Széchenyi tér 3.
 8. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez öt év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 15 (tizenöt) napon belül az Adatkezelő törli.

7.1.6. Bankkártya adatok

 1. Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges.
 2. A fizetéshez megadott bankkártya adatokat a szállodák az általuk nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése alapján kezelik.

7.1.7. Törzsvendég Program

 1. Az Adatkezelő Törzsvendég Programja egy a szállodák Vendégeinek – természetes személyek részére - nyújtott szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.
 2. A törzsvendég programban a részvétel önkéntes, a bejelentő lapon van lehetőség a részvételi igényről nyilatkozni.
 3. Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adatkezelő az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég rendszer működtetésének céljából, illetve speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezelje. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.
 4. A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 3 (Három) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.
 5. A programokban kezelt személyes adatok a kapcsolattartást szolgálják. A programokban az alábbi személyes adatokat kezelheti az Adatkezelő:

név

levelezési cím

lakcím

telefonszám

e-mail cím

 1. A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 2. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 3. Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben az Adatkezelő az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.
 4. A Törzsvendég (természetes személyek) adatait az Adatkezelő piackutatási célokra nem használja fel.
 5. A törzsvendég program által kezelt adatokat a Vendég az info@tiszahotel.hu email címre küldött kérésére az Adatkezelő törli.

7.1.8. Ajándékutalvány

 1. Szállodák lehetővé teszik, hogy a Vendég különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Szállodák szolgáltatására.
 2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
 3. Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:
  a. Érintett a Szállodákban személyesen, vagy telefonon, vagy az info@tiszahotel.hu címre küldött e-mailében megrendelheti az általa meghatározott összegű utalványt a következő adatok megadása mellett:

  Személyes megrendelés esetén:

Ajándékozó:

 • név*
 • számlázási név és cím*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*

Ajándékozott:

 • név*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*

Telefonon vagy e-mail-en történő megrendelés esetén

Ajándékozó:

 • név*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • számlázási név és cím*
 • kézbesítési név és cím*

Ajándékozott:

 • név*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 1. Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlát állít ki és az összeg beérkezését követően sorszámozott utalványt állít ki és a megadott címre postázza ajánlott küldeményként vagy kérésére elektronikus úton küldi meg az ajándékozó által megjelölt email címre.
 2. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 3. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 4. Az adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.
 5. Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről az info@tiszahotel.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt kérhető.

7.1.9. Vendég kérdőív illetve Vásárlók könyve

 1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján vagy a vásárlók könyvében adhatják meg véleményüket.
 2. A kérdőív kitöltésekor vagy a vásárlók könyvébe való beíráskor a Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:

név

látogatás dátuma

szobaszáma

elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám)

 1. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
 2. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.
 3. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 4. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

7.1.10. Kamerarendszer

 1. Az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodák területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel. A térfigyelő rendszer jogszerű működtetésére vonatkozóan Adatkezelő a jelen szabályzatban és a kameraszabályzatban meghozott rendelkezések szerint jár el és teszi azokat elérhetővé az érintettek számára.
 2. A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített képmás.
 3. A kamerás térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó speciális szabályok:
 4. A jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban a kamerás térfigyelő rendszerre külön szabályzat irányadó, amelynek mindenkor hatályos változata elérhető a Szállodák recepcin.
 5. A kamerarendszer képfelvételt rögzít.
 6. Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonvédelem.
 7. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló alábbi szállodák:
  1. Tisza Hotel 6720 Szeged, Széchenyi tér 3.
  2. Tisza Sport Hotel, 6724 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 42.
  3. Tisza Alfa Hotel, 6726 Szeged, Teréz u. 30.
  4. Tisza Corner Hotel, 6728 Szeged, Budapesti út 2.
 8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
 9. Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
 10. Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, zuhanyzóban és mosdóban, illemhelyen, pihenőhelyen. A kamerás megfigyelés annak céljával arányos, a korlátlan és közvetlen megfigyelést az Adatkezelő nem folytat.
 11. A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
 12. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 15 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 13. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a szabályzat szerinti határidő még nem járt le.

7.1.11. Facebook oldal

 1. Adatkezelő illetve az Adatkezelő által üzemeltetett szállodák külön-külön is elérhetőek a Facebook közösségi portálon.
 2. Az adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról.
 3. Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
 4. Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállodákról/fitness klubokról/éttermekről stb.. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 5. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.
 6. A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le.

7.1.12. Weboldal látogatási adatok

 1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 3. Az Adatkezelő a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

7.1.13. Vendégkönyv

 1. Érintett az Adatkezelő Hoteljeinek recepcióján elérhető vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat következő adatainak megadásával párhuzamosan:

Név

 1. A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 2. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 

8. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés:

8. 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettség teljesítése céljából

Az adatkezelő törvényben előírt adó- és számviteli feladatainak ellátására előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén és céljából kezeli a vele munkaviszonyban lévő munkavállalók valamint egyéb szerződéses és üzleti partnerei valamint azok képviselőinek törvényben meghatározott személyes adatait.

8.1.2. A kezelt adatok köre: név, lakcím, adószám vagy adóazonosító jel, vállalkozói igazolvány száma, utalványozó, átvevő, befizető, ellenőr.

8.1.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatkezelési és egyéb jogszabályokban rögzített időtartam, illetve az az időtartam, amíg az adatok tárolás, kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

8.1.4.  A személyes adatok címzettjei: a társaság vezető tisztségviselője, adózási, bérszámfejtési, könyvelési és társadalombiztosítási feladatot ellátó munkavállalói vagy megbízási jogviszony alapján ilyen feladatot ellátó megbízottjai.

8.2. Kifizetői adatkezelés

8.2.1. Az adatkezelő törvényben előírt kifizetői (adó, nyugdíj és járulék) feladatainak ellátására előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén és céljából kezeli azon érintettek törvényben előírt adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban áll.

8.2.2. A kezelt adatok körét az Art. határozza meg. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményeket fűznek az adatkezelő kezelheti a munkavállalók egészségügyi és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében.

8.2.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatkezelési és egyéb jogszabályokban rögzített időtartam, illetve az az időtartam, amíg az adatok tárolás, kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

8.2.4.  A személyes adatok címzettjei: a társaság vezető tisztségviselője, adózási, bérszámfejtési, könyvelési és társadalombiztosítási feladatot ellátó munkavállalói vagy megbízási jogviszony alapján ilyen feladatot ellátó megbízottjai.

8.3. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

8.3.1. Az adatkezelő törvényben előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén és céljából, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői és a tényleges tulajdonosok jogszabályban meghatározott adatait.

8.3.2. A kezelt adatok köre: név, születési n év, állampolgárság, születési hely, idő, anyja neve, lakcímét vagy tartózkodási helyét, azonosító okmányának típusát és számát, lakcímkártya számát, az okmányok másolatát kézjegyével ellátva.

8.3.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatkezelési és egyéb jogszabályokban rögzített időtartam, illetve az az időtartam, amíg az adatok tárolás, kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

8.3.4.  A személyes adatok címzettjei: a társaság vezető tisztségviselője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

8.4. Levéltári törvény szerinti adatkezelés

8.4.1. Az adatkezelő törvényben előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén kezeli a levéltári törvény (1995 évi LXVI tv.) rendelkezései szerinti maradandó értékűnek minősülő iratait.  Az adatkezelés célja, hogy a jogszabályban meghatározott iratanyag épségben és használható állapotban fennmaradjon, és hozzáférhető legyen.

8.4.2. A kezelt adatok köre: a levéltári törvényben maradandó értékűnek minősülő irat.

8.4.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a közlevéltár részére történő átadásig

8.4.4.  A személyes adatok címzettjeit és az adatkezelés egyéb szabályait a törvény határozza meg.

 

9. Általános szabályok a személyes tárolásáról és az információbiztonságról

 1. Személyes adat csak az egyes fejezetben rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy:
 • az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
 • gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
 • az adatok valamennyi módosítására a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
 • a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 48 órán belül törlésre kerülnek.
 • az adatokról biztonsági mentés készül.
 1. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 2. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 3. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő kétévente rendszeres felülvizsgálatot tart. Az adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz a pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében.
 1. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az e rendeletnek való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.

A biztonság fenntartása és az e rendeletet sértő adatkezelés megelőzése érdekében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket, például titkosítást alkalmaz.

 1. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 

10. Adatvédelmi incidens

10.1. Adatvédelmi incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

10.2. Adatvédelmi incidens kezelése: Az adatvédelmi incidensek megelőzése és kezelése a vonatkozó jogszabályi előírások betartása a társaság vezetőjének feladat.

10.3. A társaság munkavállalói kötelesek haladéktalanul jelenteni amennyiben tevékenységük végzése során adatvédelmi incidenst észlelnek.

10.4. Adatvédelmi incidens bejelenthető a társaság központi email címén, telefonszámán akár a munkavállalók, akár a szerződő partnerek, akár bármely érintett által.

10.5. Az adatvédelmi incidens bejelentését követően a társaság vezetője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, azonosítja az incidenst, megállapítja annak súlyát és a szükséges intézkedéseket.

10.6. Az adatvédelmi incidensről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyet öt évig meg kell őrizni és amelyben rögzíteni kell:

- az adatvédelmi incidens időpontját,

- az incidens leírását, körülményeit

- az érintettek körét és számát,

- az érintett személyes adatok körét,

- az incidens elhárítására és az orvoslásra tett intézkedéseket,

- a jogszabályban előírt egyéb adatokat.                                                                                      

10.7.  Az adatvédelmi incidens bejelentését  követően a  társaság  vezetője  indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

10.8. Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

 

11.Jogorvoslati lehetőségek

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

  a. kezelése jogellenes;
  b. az érintett kéri;
  c. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  www: http://www.naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 10. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

 

Egyéb rendelkezések
A jelen szabályzat megállapítására és módosítására a társaság vezérigazgatója jogosult.
A szabályzatot meg kell ismertetni a társaság minden munkavállalójával, szerződéses partnerével és valamennyi egyéb érintettel.
Jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.
Budapest, 2018. május 18.

Balogh Andrea
vezérigazgató